Retningslinjer for at undgå interessekonflikter til beskyttelse af vores klienter

Retningslinjerne er som følgende:

Håndtering af interessekonflikter

Som supplement til de advokatetiske regler fastsættes følgende interne regler og procedurer til hindring og løsning af potentielle interessekonflikter med henblik på beskyttelse af klienternes interesser.

1. Nye sager

Ved enhver henvendelse skal det forinden accept af hvervet nøje undersøges, hvorvidt der er tale om en tidligere klient, og om der i forhold til en eller flere modparter i den konkrete sag tidligere har bestået et klientforhold.

Samtidig skal det sikres, at advokaten ikke har familiemæssige relationer og/eller økonomiske, erhvervsmæssige eller andre forbindelser til den eller de parter, der i den pågældende sag har modstridende interesser med klienten.

Undersøgelsen af de foran nævnte forhold sker ved undersøgelse af eget klientregister.

2. Kontrol af interessekonflikter i løbet af sagen

Under en sag skal det løbende sikres, at der ikke er opstået eller vil opstå en interessekonflikt, hvilket sker ved gennemgang af klientregistret hver gang, der måtte indtræde en ny part i sagen.

3. Undersøgelse af potentiel interessekonflikt

Hvis der er tale om dobbeltrepræsentation eller advokaten har andre forbindelser til modparten eller der er fare for, at der kan opstå en interessekonflikt, tages der en drøftelse med de implicerede advokater, der herefter med udgangspunkt i de advokatetiske regler vedrørende interessekonflikter skal foretage en konkret vurdering af, hvorvidt der foreligger modstridende interesser.

4. Udtræden

Såfremt der er opstået en interessekonflikt under hvervets udførelse — eller der blot foreligger en nærliggende risiko for en interessekonflikt — skal advokaten straks udtræde af sagen for alle parter.

Advokaten skal samtidig medvirke til, at hvervet kan overtages af en anden advokat.

Hvis advokaten kun har modtaget væsentlige fortrolige oplysninger fra nogle af klienterne, vil det dog ikke være nødvendigt at udtræde i forholde til disse klienter.

Repræsentation af en klient vil desuden kunne fortsætte, hvis udtræden vil medføre et retstab for klienten.

Et eventuelt samtykke til sagens fortsatte behandling fra klienten kan kun ske i overensstemmelse med reglerne herom i de advokatetiske regler.

5. Salær ved udtræden

Der kan ikke opkræves salær, hvis en ny advokat skal udføre det samme stykke arbejde, og udtræden af sagen skyldes en interessekonflikt som alene er begrundet i advokatens overtrædelse af nærværende retningslinjer og de advokatetiske regler.

Opdateret den 30. november 2020.