Manglende udbedring af skimmelsvamp og fugtigt indeklima – betød forholdsmæssigt afslag til lejerne.

Sagen omhandlede en familie, der af kommunen blev tildelt et lejemål i forbindelse med at de kom til Danmark.

Kort tid efter deres indflytning oplevede lejerne, at indeklimaet i boligen var dårligt, hvilket de flere gange gjorde kommunen opmærksom på. Dette resulterede desværre ikke i en løsning, hvorfor familien indgav en klage til kommunen med påstand om dårligt indeklima.

Kommunen er i henhold til Byfornyelsesloven forpligtet til at sikre, at alle boliger er sunde at opholde sig i. Kommunen foranstaltede derfor en undersøgelse af boligen ved skønsmand, der konkluderede, at boligen var sundhedsfarlig. Lejerne fik derfor frist til at fraflytte, da boligen blev kondemneret.

Dette foranledige, at lejernes fremsatte krav på et forholdsmæssigt afslag i lejen, da boligen måtte anses som mangelfuld, som udlejer dog afviste.

Advokat Maria Berth varetog sagen i Boligretten, hvor hun nedlagde påstand om krav på et forholdsmæssigt afslag i lejen på grund af alvorlige mangler ved et lejemål i form af fugt og skimmelsvamp samt krav om tilbagebetaling af leje efter kommunens afgørelse om kondemnering.

Det følger nemlig af Lejelovens § 19, at en udlejer er forpligtet til at sikre en sund og vedligeholdt bolig.

Boligretten fandt, at efter indholdet af besigtigelsesrapporten og skønsmanden forklaring, at det måtte lægges til grund, at der i lejemålet kunne konstateres fugt- og skimmelangreb i et sådant omfang i boligens opholdsrum, at dette udgjorde en sundhedsfare ved ophold og beboelse. Lejemålet var som følge heraf ubeboeligt.

Efter denne forklaring sammenholdt med sagens omstændigheder og forklaringer i øvrigt, fandt Boligretten ikke grundlag for at antage, at lejerne havde handlet ansvarspådragende ved benyttelsen af det lejede.

Boligretten fandt på denne baggrund, at værdiforringelsen skønnes at være 100% henset til besigtigelsesrapportens vurdering af, at ejendommen var ubeboelig på grund af sundhedsfare, og henset til den efterfølgende kondemneringsafgørelse.

Lejerne fik på denne baggrund den fulde betalte leje tilbage fra det tidspunkt hvor de havde reklameret.

En af problemstillingerne i sagen var også, om en kondemneringsafgørelse betød, at der ikke længere skulle betales leje. Advokat Maria Berth gjorde på vegne af lejerne gældende, at lejerne ikke skulle betale leje fra det tidspunkt, hvor boligen var kondemneret, jf. Lejelovens § 16, stk., hvilket udlejers advokat ikke var enig i.

Boligretten afsagde dog dom, der var i overensstemmelse med lejernes påstand herom.

Med en kondemnering menes, at boligen er af så ringe en stand, at det er sundhedsfarligt at tage ophold, og derfor er Lejelovens § 16, stk. 2 om, at der ikke skal betales leje, når lejeforholdet bringes til ophør grundet sundhedsfare også i god tråd hermed.

Boligretten bedømte i denne sag også fra hvornår en forholdsmæssigt afslag skulle gives. Det følger af den almindelige obligationsret, at man skal reklamere, hvis man vil gøre en mangel gældende. I denne specifikke sag havde lejerne desværre ikke reklameret specifikt nok til at de faktisk kunne få lejenedsættelse fra lejeforholdets begyndelse – selvom synsmanden forklarede, at det dårlige indeklima formentlig også var tilstede på dette tidspunkt.

Denne dom er derfor blot endnu en påmindelse om, at det er vigtigt at reklamere, og at reklamationen sker på skrift, så det kan dokumenteres.

Oplever du problemer med indeklimaet i dit lejemål, så er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Maria Berth for en drøftelse af dine muligheder.

Kontakt Maria Berth på mb@kadvokat.dk eller 59410103.